VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA green idea na okná 500 ml

FIXINELA na okna green idea
prípravok na čistenie okien, skiel

Vlastnosti:

FIXINELA na okná green idea je čistiaci prípravok na báze alkoholov, tenzidov a pomocných čistiacich látok. Prípravok je určený na čistenie okien, sklenených častí nábytku, zrkadiel, TV a PC obrazoviek, skiel automobilov atď.

Zloženie:

15- 30 % izopropanol, menej ako 5 % neiónový tenzid, menej ako 5% amfoterický tenzid, parfum: LIMONENE, farbivo.

Dávkovanie a použitie:

FIXINELU na okná naneste na čistený predmet a suchou handrou preleštite.
Doporučujeme použitie v hotelierstve, v zdravotníctve, v školstve, priemysle, v domácnostiach, v službách a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie:

500ml
Spotrebujte do 36  mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518