VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA dezodor. WC Lemon 50g

 

FIXINELA dezodor. WC Sea 50g

FIXINELA dezodor WC lemon, sea
vonia, čistí a zabraňuje tvorbe usadenín

Vlastnosti:

Fixinela dezodor WC je tuhý dezodoračný a čistiaci prostriedok osviežujúci toaletu a čistiaci WC- misu pri každom spláchnutí.
Aktívne zabraňuje tvorbe usadenín.

Zloženie:

15-30% aniónové tenzidy, < 5% neiónové tenzidy, < 5% amfotérne tenzidy, < 5% mydlo, parfum: LINALOOL.

Použitie:

Košík s náplňou zaveste na okraj záchodovej misy pod prítok vody.
Doporučujeme použitie v službách, domácnostiach, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Balenie:

50 g
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518