VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

DIAVA spray 300ml

Diava spray
leštiaci prípravok na nábytok

Vlastnosti:

Tekutý leštiaci prípravok je určený na čistenie a leštenie všetkých druhov nábytku.Diava spray zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, je odolná voči vode.

Zloženie:

15 - 30% alifatické uhľovodíky,  parfum:CITRAL. Obsahuje: petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej; acetón.

Dávkovanie a použitie :

Diavu naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť.
Doporučujeme použitie v školstve,  hotelierstve, priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom:pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte pary/aerosóly.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Prvá pomoc:

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Balenie:

300 ml
Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518