VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

DIAVA  pasta 360g (7kg)

DIAVA pasta na parkety

Vlastnosti:

DIAVA pasta je prípravok vyrobený na báze prírodných a syntetických voskov, určený na leštenie a konzervovanie parketových a linoleových podláh.

Zloženie:

> 30 % zmes alifatických uhľovodíkov.

Dávkovanie a použitie :

Veľmi znečistenú podlahu najskôr očistíme brúsením, drôtikovaním alebo umytím. DIAVU pastu  nanesieme rovnomerne na suchú podlahu a necháme zashnúť. Kefou alebo handrou preleštíme.
Doporučujeme použitie v školstve,  hotelierstve, priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá tuhá látka. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár.Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Balenie:

350g, 7 kg
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518