VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

Diava mydlový čistič 750 ml

Diava mydlový čistič
rýchlo a účinne čistí všetky druhy podláh

Vlastnosti:

Tekutý čistiaci prostriedok slúžiaci na čistenie  podláh- laminát, linoleum, dlažba, mramor, korok a pod. Po použití zanecháva príjemnú citrusovú vôňu. Čistiaci prostriedok je vyrobený na báze tenzidov, mydla, konzervantu a vonnej kompozícii.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, < 5 % mydlo< 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, farbivo.

Dávkovanie a použitie :

Do 5 litr. vody pridajte 10 ml mydlového čističa. Po umytí vyčistenú plochu nechajte uschnúť bez leštenia.
Doporučujeme použitie v domácnostiach, školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v kanceláriách,  v službách, a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +30°C.

Balenie:

750 ml
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518