VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

Diava multifunkčná 330 ml

Diava multifunkčná

Vlastnosti:

Diava multifunkčná čistí a odstraňuje prach z rôznorodých povrchov /kov, sklo, drevo, elektronika/.Nepoužívať na čistenie prírodného nábytku a LCD obrazoviek.     

Zloženie:

< 5% izopropanol, < 5% /2-methoxymethylethoxy/propanol, , < 5% aniónový tenzid,METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, vonná látka:LIMONENE,LINALOOL,farbivo.

Návod na použitie :

Prípravok naneste na čistený predmet a suchou handrou preleštite. Doporučujeme použitie v administratívnych priestoroch, v školstve,  hotelierstve,  v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Horľavá kvapalina a pary. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v krytých skladoch pri teplotách od +5°C do + 30°C.

Balenie:

330 ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518