VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

DIAVA leštidlo na náhrobné kamene 250ml

DIAVA leštidlo na náhrobné kamene 250ml
leštidlo na náhrobné kamene z betónu, pieskovca, mramoru a terazza

Vlastnosti:

Prípravok s ochranným filmom je určený na náhrobky z pieskovca, betónu, terazza a mramoru vyžadujúce čistotu a lesk. Ochranný film zvyšuje odolnosť proti vode a uľahčuje nasledujúce čistenie.

Zloženie:

menej ako 5 % neiónové tenzidy, vosky, kolofónia, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE,parfum: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL

Dávkovanie a použitie:

Na dôkladne vyčistený a vysušený náhrobný kameň naneste flanelovou handrou tenkú vrstvu prípravku. Po zaschnutí cca 15 minút preleštite suchou handrou. Chráňte pred mrazom!

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Pozor:

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH208 Obsahuje kolofóniu; 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +30°C.

Balenie:

250 ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518