VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

DIAVA flower 750ml DIAVA greentea&orange 750ml

Diava flower, greentea&orange
univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a povrchy kuchynských a hygienických zariadení a ostatných nesavých povrchov

Vlastnosti:

čistiaci prostriedok je vhodný na umývanie podláh, kuchynských a hygienických zariadení a ostatných nesavých povrchov.

Zloženie:

5-15% aniónové tenzidy, < 5% neiónové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE,  farbivo.

Dávkovanie a použitie :

Do 5 litrov teplej vody pridajte 1 polievkovú lyžicu  /10ml/  prípravku.
Doporučujeme použitie v gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v priemysle, v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, v službách, v domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal); 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) . Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5ºC až +30°C.

Balenie:

750ml
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518