VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

Diava čistič na náhrobky

Diava čistič na náhrobky 250ml
na náhrobky z pieskovca, betónu, terazza a mramoru

Návod na použitie:

Náhrobky z pieskovca, betónu, terazza zbavte hrubých nečistôt, machu a lišajníkov nasucho cirokovou kefou alebo špachtľou. Na náhrobok z mramoru použite kefu s jemným vlasom.
Do 5 litr. vody pridajte 10 ml čistiaceho prostriedku, handrou alebo hubkou naneste na čistenú plochu a kefou odstráňte zvyšné nečistoty. Čistený povrch dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť.

Doporučenie:

Vyčistený náhrobok vyleštite prostriedkom Diava leštidlo na náhrobky.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % mydlo, menej ako 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, farbivo.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Nebezpečenstvo:

H 318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +30°C.

Balenie:

250 ml
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518